Up

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Hostašovice

 

 

        Základní škola a Mateřská škola Hostašovice,                                                                                         

        příspěvková organizace

 

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Hostašovice

 

            Podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů § 3 odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání stanovuji kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Hostašovice, p.o.

 

1.      Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu

v Hostašovicích.

 

2.      Dále mohou být přijaty děti z jiného spádového obvodu, pokud to umožní kapacita školy, případně naplněnost třídy.

 

3.      V roce 2020 proběhne pouze formální část zápisu k povinné školní docházce, motivační část se vzhledem k současným preventivním opatřením neuskuteční.

 

Formální část - Podání žádosti

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání v den zápisu 28. 4. 2020 při dodržení bezpečnostních zásad

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

·         jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

·         označení konkrétní školy, které je žádost určena,

·         podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

Dále:

·         jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě doplňující údaje.

 

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoveno období 1. 4. 2020 - 28. 4. 2020.

 

Zákonnému zástupci bude elektronicky sděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

 

Škola poskytuje zákonným zástupcům dítěte informace:

-        o možnosti udělení odkladu školní docházky

-        o možnosti rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy

-        o možnosti vyrovnat nerovnoměrný vývoj dítěte docházkou do MŠ apod. v případě odkladu školní docházky

-        o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-        o systému podpůrných opatření

-        o možnosti vzdělávání podle IVP

-        o možnostech přeřazení do vyššího ročníku

 

Škola předá rodiči informaci – jak rodič může pomoci svým dětem – Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Škola vydá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce.

 

 

 

V Hostašovicích dne 23. 3. 2020                                                 Mgr. Pavlína Pokorná

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Hostašovice
 
 
Powered by Phoca Download