Alergeny

 

 

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

 

 

 

Odvolání na legislativu:

 

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

 

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových

 

Výrobků, § 8 odstavec 10.

 

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

 

Vyjádření ministerstva zemědělství:

 

 

 

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

 

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

 

 

ALERGENY V POTRAVINÁCH

 

 

Specifikace alergenů:

 

 

 

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.

 

 

 

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

 

 

Vysvětlení: Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

 

Alergická reakce : Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

 

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.

 

 

 

Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

 

 

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

 

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

 

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo

 

 

 

14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení

 

 

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody,

 

 

rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

 

 

 

Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

1) Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich

 

 

 

2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

 

 

3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

 

 

 

4) Ryby a výrobky z nich

 

 

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život

 

 

 

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

 

 

7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život

 

 

 

8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

 

9) Celer a výrobky z něj

 

10) Hořčice a výrobky z ní

 

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

 

 

12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

 

 

 

13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

 

14) Měkkýši a výrobky z nich

 

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů

 

ve školních jídelnách

 

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

 

 

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

 

 

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

 

 

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „ jasně a zřetelně označit “, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

 

 

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

 

 

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

 

 

Rodičovská veřejnost bude informována na rodičovských schůzkách, metodický materiál bude dostatečně s předstihem umístěn na web školy tak, aby mohly být nejasnosti v uvádění alergenů včas odbornými pracovníky vysvětleny. Nelze se při výrobě snídaní, přesnídávek, obědů, svačin nebo večeří při počtu 20, 50, 100, 500, 1000, 1200 strávníků věnovat jednotlivcům se svoji přecitlivělostí na některý alergen. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategirií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen

 

 

 

Kalkulační list

 

                      Kalkulační  list  platný od 1.3.2014

 

                                            přesnídávka                     oběd+pitný režim                           svačina               PLATBA

 

POTRAVINY

MŠ 3-6let                          6,00                                     20,00                                                 6,00                      32,00

MŠ 7-10let                        7,00                                     23,00                                                 6,00                      36,00

 

 ZŠ 7-10let                         7,00                                     23,00                    +3Kč rež.a mzd. svačiny                             33,00

 ZŠ 11-14 let                      7,00                                     26,00                    +3Kč rež.a mzd. svačiny                             36-00

 

 

dospělí  zaměstnanci       -                                          28,00                    -9,-příspěvek FKSP                       19,00

 

dospělí studenti na praxi              -                                          28,00                                                                               28,00

 

důchodci školy /od 1.1.2003/-                                    28,00                    -9,-FKSP +27,-režie                       46,00

 

cizí strávníci                    -                                           28,00                    +27,-rež.a mzd.                              55,00

 

 

 

 

 

OSTATNÍ NÁKLADY:

 

režijní náklady                0,50 ZŠ svačina                              4,00 cizí strávníci oběd

mzdové náklady                             2,50 ZŠ svačina                              23,00 cizí strávníci oběd

 

PŘÍPLATKY FKSP:       9,- zaměstnanci a bývalí zaměstnanci / odchod do důchodu po 1.1.2003/

 

 v Hostašovicích  1.  3. 2014

 

 

sestavila: Pirková Hana                                                                                        schválila: Mgr.Pechová Jarmila

 

 

 

 

  

Informace ŠJ

Vážení rodiče,

Stravování ve škole se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005, která stanovuje organizaci školního stravování, typy zařízení ŠJ, rozsah služeb, úplatu za stravování, výživové normy pro školní stravování a finanční limity na nákup potravin pro různé věkové skupiny.

Platba stravného a školného v naší škole je prováděna bezhotovostně, převodem z účtů

vždy 20.den v měsíci. V prvním měsíci po přihlášení ke stravování /zpravidla září/ za  plný počet dní v měsíci x poplatek za jeden den /dle kalulačního listu/, v dalším měsíci činí platba rovněž: počet provozních dní v měsíci x popaltek za jeden den - mínus přeplatky za odhlášenou stravu z minulého měsíce.

Školné MŠ 300 Kč/jeden měsíc.

Školné ŠD 100 Kč/jeden měsíc.

Své děti přihlašujte a odhlašujte do 7,30 hodin ráno. Neodhlášená strava propadá.

První den neplánované nepřítomnosti dítěte se považuje za pobyt ve škole, oběd si můžete

vyzvednout v 11 hodin u výdejního okénka ve školní jídelně.

K platbě stravného a školného sepište si prosím ve Vaší bance:

SOUHLAS  S INKASEM

ve prospěch  účtu číslo 0100694601/0800

Neuvádějte žádný variabilní symbol.

Stravné a školné bude inkasováno v jedné částce / i za všechny sourozence/

vždy 20. den v měsíci.

ČÍSLO VAŠEHO ÚČTU NAHLAŠTE vedoucí ŠJ.

Děkuji, Pirková Hana , vedoucí ŠJ, telefon 556 712 839, mobil 739 269 713, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.